Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.75l 10l

Aquis Антикорозионен грунд
Приложение професионално
Повърхност метал
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 120 -150 ml/m²
Пълно изсъхване 15 часа при 20°С или 20-30 мин при 100°С
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост с вода
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Водоразредим грунд на база акрилатна полимерна емулсия, антикорозийни пигменти, инхибитори на корозията, пълнители и адитиви. За защита на изделия от черни и цветни метали (включително поцинкована ламарина). Образува здраво покритие, устойчиво на влага и атмосферни влияния.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За интериорна и екстериорна употреба
 • Цветова гама: сив.

Начин на употреба:Да се разбърка преди употреба! Нанася с четка, валяк или шприц пистолет върху здрави и чисти повърхности. За финишен слой могат да се използват различни бои и емайллакове . Работи се при температура над 10 °С. Инструментите се измиват с вода веднага след приключване на работата.

Разреждане: При необходимост се разрежда с вода.

Разход:  100-120 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –36 месеца от датата на производство

Нето – 0.75L 10L

 • Подходящ за цветни и черни метали
 • Без ароматни органични разтворители, не отделя неприятни миризми, не съдържа тежки метали.
 • Съхне бързо и образува здраво покритие, устойчиво на влага и атмосферни влияния.
 • Създава добро сцепление към следващите слоеве (лак, боя)
 • Върху изсъхналия филм могат да се нанасят всякакви декоративни покрития - на водна основа, алкидни, акрилни и др.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016