Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.65l

Dekorator Лак за камък
Приложение направи си сам
Повърхност каменна, тухлена
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност прозрачна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 150-200 мл/м2 за слой
Пълно изсъхване 20-30 мин
Цветова гама Безцветен
Степен на гланц гланц
Почистване на инструментите с Dekoratop Кореселин, веднага след употреба
Разреждане готов за употреба
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Безцветен, прозрачен лак за минерални повърхности. Използва се за защита и декорация на каменни, тухлени и други минерални повърхности на открито и в закрити помещения. Сухият филм е твърд, гланцов с висока устойчивост на атмосферни влияния. Не е подходящ за употреба върху топлоизолации.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – нискомаслена алкидна смола
 • За интериорна употреба
 • Цветова гама: прозрачен.

Начин на употреба: Нанася се върху здрави, сухи, добре почистени повърхности в един слой с четка или чрез пръскане.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда с Корисилин.

Разход:  100-120 ml/m2

Съхнене: 2-3 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –36 месеца от датата на производство 

 • намалява порьозността на повърхността
 • образува здраво покритие, устойчиво на влага и атмосферни влияния.
 • притежава добро сцепление към основата

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016