bg en ru mk ro

Product 5/5

XPERT РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

XPERT РАЗРЕДИТЕЛ ЗА БОЯ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

професионално

Приложение
професионално
Употреба
разредител
Температура на съхранение
над 0˚C
Съхранение
в закрити складови помещения, предпазени от преки слънчеви лъчи
Опаковка
18 L

Разходен калкулатор


Площ за обработка (m2):
  • Описание
  • Документи

Продукт на основата на органичен разтворител

ПРИЛОЖЕНИЕ
За разреждане на XPERT Еднокомпонентна боя за пътна маркировка

ПРЕДИМСТВА
• Отлична съвместимост с XPERT Еднокомпонентна боя за пътна маркировка, произведена от Мегахим АД.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
• Да се ​​пази от гориво, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
• Съдът да се съхранява плътно затворен.
• Избягвайте вдишване на изпарения.
• Да се ​​използва само при откриване или при добро проветриво място.
• Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила.
• ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.
• ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете на позиция, улесняваща дишането.
• ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: внимателно внимавайте с вода след няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива и ако това е необходимо. Продължете с изплакването.
• Да се ​​съхранява на доброто проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.

MSDS_XPERT_Raz_PM

XPERT_Raz_PM_TD

XPERT_Raz_PM_dec

Моля изпратете запитване за повече информация