Megachim AD | | | |
 

Inovations and investments

През 2011 г. Мегахим АД сключи Договор с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма , действащо чрез Главна дирекция "Европейски фондове по конкурентоспособност" в качеството си на Управляващ орган по ОП "Конкурентоспособност" за безвъзмездна финансова помощ по проект : "Засилване на конкурентните предимства на Мегахим АД чрез въвеждане на съвременни технологии".
В рамките на проекта фирмата достави и инсталира модерни машини и съоръжения, които позволяват усвояване на капацитета на производство, като същевременно осигуряват постоянно високо качество на продукцията.web design: mnovakov 2013