Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 1l

Практика Безир за дърво
Приложение направи си сам
Повърхност дърво
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност прозрачна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, бояджийски пистолет
Разход 80 - 100 ml/м2
Пълно изсъхване до 24 часа
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Безирът за дърво представлява система от смоли, масла и подходящи адитиви в органичен разтворител. Предназначен е за импрегниране и грундиране на дървени повърхности.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – алкидни смоли/растителни масла
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: прозрачен.

Начин на употреба: Нанася се посредством четка или шприцване върху добре почистени и сухи дървени повърхности.Преди нанасяне на финишното покритие (покривен лак или боя), грундираните с безира предмети се шлайфат с подходяща шкурка .

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ.

Съхнене:24 часа при 20° С

Разход:  100 - 120 ml/m² в зависимост от цвета

Съхранение: Съхранява се в закрити, сухи складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

 • Подходящ за всички повърхности от естествена дървесина
 • Бързо съхнене на филма и отлична способност за шлайфане
 • Има добро сцепление към повърхностите
 • Създава много добро междуслойна адхезия към основата и следващите декоративни слоеве (лак, боя)

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016