Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.33l 0.75l 2.5l 4l

Dekorator Бързосъхнещ емайллак за дърво и метал
Приложение направи си сам
Повърхност дърво, метал
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 80-120 ml/m2 за слой
Пълно изсъхване до 6 часа
Цветова гама фирмен каталог
Степен на гланц гланц
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Бързосъхнещ високогланцов емайллак с висока твърдост и атмосфероустойчивост. Подходящ за боядисване на предварително грундирани метални и дървени повърхности, експлоатирани на открито или в закрити помещения.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – алкидни смоли
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: фирмен каталог.

Начин на употреба: Нанася се с четка, валяк или бояджийски пистолет. Да се разбърка преди употреба! Боядисваните повърхности трябва да са чисти и здрави. Нови повърхности се грундират.

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ.

Разход:  100-120 ml/m2

Съхнене: не задържа прах след 20-40 минути; пълно изсъхване: около 6 часа при 20°С

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство 

 • Бързо изсъхване след нанасяне
 • Висока твърдост, атмосфероустойчивост
 • Подходящ за различни технологии на нанасяне, което го прави предпочитан за употреба в индустриални и битови условия
 • Дълготрайно покритие, устойчиво на влага, механични въздействия и атмосферни влияния
 • Има отлично сцепление към повърхностите
 • Покритието е с отличен гланц и устойчивост на цвета

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016