Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.65l 20l

Практика Сребърен феролит
Приложение направи си сам
Повърхност метал
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 100-120 ml/m2
Пълно изсъхване до 24 часа
Цветова гама сребрист
Степен на гланц гланц
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Система от алкидна смола в органичен разтворител, алуминиева паста и добавки. Продуктът е предназначен за защита на метални повърхности (цистерни, резервоари и др.), които са под влиянието на атмосферни въздействия

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – алкидни смоли
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: сребрист металик.

Начин на употреба: Да се разбърка преди употреба. Боядисваните повърхности се почистват от прах, ръжда, масла и други замърсители. Нови повърхности се грундират. Нанася се с четка, валяк или бояджийски пистолет.

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ.

Съхнене: максимум 24 часа при 20° С

Разход:  100 - 120 ml/m² в зависимост от цвета

Съхранение: Съхранява се в закрити, сухи складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

 • Осигурява дълготрайна защита на повърхности от черни метали.
 • Покритието отразява слънчевата светлина, което го прави подходящо за експлоатация на открито и в агресивна промишлена среда/li>
 • Устойчивост на влага, механични въздействия и атмосферни влияния
 • Има отлично сцепление към повърхностите и притежава висока еластичност, устойчива на деформации, дължащи се на промени в температурите.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016