Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.5l 0.7l 1l

Dekorator Разредител Коресилин
Приложение направи си сам
Повърхност според предназначението на продукта
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност трансперентна
Компонентност еднокомпонентен
Разреждане готов за употреба
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Денатуриран спирт з почистване и горене.

Класификация

 • Продукт с органични разтворители
 • Свързващо вещество – няма
 • Цветова гама: синя прозрачна течност.

Начин на употреба:По предназначение

Разреждане: продуктът е разредител.

Разход: по предназнаение

Съхнене: NA

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето – 0.5L, 0.75L 1L

 • за почистване и горене
 • ПОДХОДЯЩ ЗА : почистване на пластмасови повърхности, кожа, ламинат и за горене в спиртни лампи

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

R 11 Лесно запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове поглъщане.

R 20/21 Вреден при вдишване, при контакт с кожата

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.
web design: mnovakov 2013-2016