Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.5l 0.7l 1l

Dekorator Разредител МРТ
Приложение направи си сам
Повърхност според предназначението на продукта
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност трансперентна
Компонентност еднокомпонентен
Разреждане готов за употреба
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Смес от ароматни и алифатни въглеводороди.

Класификация

 • Продукт на основа органичен разтворител
 • Свързващо вещество – -
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: прозрачна.

Начин на употреба:
Използва се за разреждане на алкидни системи - безцветни лакове, блажни бои, супер емайллакове и др. Употребява се за измиване на бояджийски инструменти (четки, валяци, шпакли, пистолети и др.)

Разход:  до 10% спрямо боята

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето &ndash0.5L, 0.7L 1L

 • Практика® Алкидна боя и Блажна боя, Dekorator® Life Style Екстра Сатен, Dekorator® Алкидна боя 3 в 1, Dekorator® Life Style Супер Емайллак, Автоемайллак, Dekorator® Life Style Лазурен лак, Практика® Синтетичен лак, Алкидни и антикорозионни грундове и др..

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016