Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 25kg

Xpert Боя за пътна маркировка - еднокомпонентна
Приложение професионално
Повърхност бетон, асфалт
Употреба екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне машинно или с валяк/четка
Разход около 400 g/m2
Пълно изсъхване 20-30 min
Цветова гама бяла, жълта
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите с Xpert Разредител за Боя за пътна маркировка веднага след работа
Разреждане Xpert Разредител за Боя за пътна маркировка
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Боята е предназначена за хоризонтална маркировка на пешеходни пътеки, пътища, писти, спортни площадки, басеини и други асфалтови и бетонови покрития.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – акрилен полимер
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: бялa и по каталог.

Начин на употреба:
Нанася се посредством маркировъчни машини или четка. Преди употреба съдържанието на опаковката се разбърква добре, след което се разрежда с разредител за боя за пътна маркировка до подходящ вискозитет според начина на нанасяне..

Разреждане: При необходимост се разрежда 5-10% с разредител за пътна маркировка.

Разход:  300-500г/м2

Съхнене: 20-40 мин

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –12 месеца от датата на производство

Нето &ndash 25кг

 • бързосъхнеща, с висок коефициент на сцепление към основата
 • много добра устойчивост на влага, бензин, атмосферни влияния
 • висока износоустойчивост

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа орто ксилен

R 11 Лесно запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.
web design: mnovakov 2013-2016