Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 18L

Xpert Полиуретанов емайллак
Приложение професионално
Повърхност метал
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност двукомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 100-120 ml/m2
Пълно изсъхване 4 - 5 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама по каталог на RAL или по мостра на клиента
Степен на гланц гланц
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител за полиуретанови системи веднага след работа
Разреждане с Dekorator Разредител за полиуретанови системи
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Фино диспергирана система от нискомаслена алкидна смола в органични разтворители, пигменти и адитиви. Използва се за защита и декорация на предварително грундирани метални и дървени повърхности. Притежава отлични експлоатационни качества - висока твърдост, добра устойчивост на вода и химикали.

Класификация

 • Продукт на основа органичен разтворител
 • Свързващо вещество – алкидна смола
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: по RAL каталог.

Начин на употреба:
Да се разбърка преди употреба. Употребява се като двукомпонентна система от емайллак и втвърдител. Преди употреба емайлакът се смесва с втвърдителя в съотношение 2 части емайллак :1 част втвърдител и се разбърква добре. Така приготвената смес е годна за употреба за интервал от време 3-4 часа. Нанася се с четка или шприц пистолет.

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител за ПУ системи.

Разход: 100 - 120 ml/m² за един слой

Съхнене: max. 4 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето

 • отлична покривност, гланц, и изключителна твърдост на покритието
 • много добра устойчивост на влага, агресивни течности (масла, киселини, основи), което го прави подходящ за експлоатация в промишлена среда
 • след края на взаимодействието между емайллака и втвърдителя, продуктът не предизвиква въздействия, вредни за здравето и околната среда

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа орто ксилен

R 11 Лесно запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.
web design: mnovakov 2013-2016