Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 25kg

Xpert Антикорозионен грунд ПФ-07 бързосъхнещ
Приложение професионално
Повърхност метал
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 120-150 g/ м2
Пълно изсъхване 15 часа при 20°С или 20-30 мин при 100°С
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане с Dekorator Разредител АМВ или МРТ
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
За грундиране на добре почистени и обезмаслени повърхности от черни метали, преди нанасяне на покритие от бои или емайллакове, както и в комбинация с Xpert Боя за стоманени конструкции I и II слой и Dekorator Боя 3 в 1. Осигурява висока степен на антикорозийна защита. Образува гладко, матово покритие с много добра адхезия и еластичност.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – алкидни смоли
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: сив и оксидно червен. Възможни са и други цветове по поръчка.

Начин на употреба:
Преди употреба се разбърква добре. Боядисваните повърхности се почистват, обезмасляват и обезпрашават. Нанася се с четка, валяк или шприц пистолет. След изсъхване на грунда, полученото покритие се шлайфа с шкурка, обезпращава се, след което се нанася финишното покритие от боя или емайллак.

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ.

Разход:  120 – 150 g/m2

Съхнене: 10-15 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето &ndash 25кг

 • Бързо съхнещ грунд
 • дълготрайно покритие, устойчиво на корозия
 • добра основа за нанасяне на следващи слоеве боя или емайллак

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016