Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 18L

Xpert Боя за стоманени конструкции
Приложение професионално
Повърхност метал
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход около 100 g/m² за слой
Пълно изсъхване до 24 часа
Цветова гама I слой - жълт/зелен II слой - сив
Степен на гланц над 70%
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Боята за стоманени конструкции е предназначена за защита на специални стоманени конструкции – мостове, железопътни вагони, контейнери, строителни фургони, товароподемни машини и други, които са подложени на постоянно атмосферно въздействие. Произвежда се като система (I и II слой).

Класификация

 • Продукт на основа органичен разтворител
 • Свързващо вещество – алкидна смола
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: по каталог.

Начин на употреба:
Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. При боядисване на нови (небоядисвани) метални повърхности, те се почистват от прах, масла и други замърсявания. Грундира се с грунд ПФ 07 (антикорозиен грунд). Боята за стоманени конструкции I слой се нанася след пълното изсъхване на грунда. След изсъхването на I слой се нанася и II (финишен) слой на покритието, който дава гланцов блясък. Нанасянето на боята става с четка, валяк или бояджийски пистолет. При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ. Инструментите се измиват веднага след края на работата..

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ/МРТ.

Разход:  100-150г/м2

Съхнене: max. 24 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето

 • произвежда се като система в два слоя (I слой - жълт/зелен, II слой - сив)
 • дълготрайно покритие, устойчиво на корозия и атмосферни влияния
 • българската част на Дунав мост е боядисана със системата Xpert Антикорозионен грунд ПФ 07 бързосъхнещ и Xpert Боя за стоманени конструкции І и ІІ слой

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016