Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 18L

Xpert Алкиден Емайллак
Приложение професионално
Повърхност дърво, метал
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 80-120 ml/m2 за слой
Пълно изсъхване до 24 часа
Цветова гама 20 основни цвята по RAL
Степен на гланц над 70%
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Индустриално покритие за защита и декорация на грундирани метални и дървени повърхности, експлоатирани на открито или в закрити помещения. Използва се за боядисване на метални елементи, машини, индустриални детайли, предмети от дърво и др.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – алкидни смоли
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: по каталог RAL.

Начин на употреба:
да се разбърка преди употреба. Боядисваните повърхности се почистват от прах и ръжда ,обезмасляват се и се грундират (металните повърхности с алкиден грунд за метал, а дървените с грунд за дърво). Нанася се предимно с пистолет на един или два слоя; може да се нанася и с четка или валяк. Полагането на втория слой се извършва след изсъхване на първия.

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ

Разход:  80 - 120 ml/m² за един слой

Съхнене: максимум 24 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето – 20Л

 • Подходящ за различни технологии на нанасяне
 • Дълготрайно покритие, устойчиво на влага, механични въздействия и атмосферни влияния
 • Има отлично сцепление към повърхностите и притежава висока еластичност, устойчива на деформации, дължащи се на промени в температурите.
 • Със силиконови добавки за по-добра разливност
 • Покритието е с висок гланц и устойчивост на цвета.
 • Цветове по RAL каталог

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016