Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 20kg

Xpert Огнезащитна боя – самозагасваща, водоразредима
Приложение професионално
Повърхност метал
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 3 - 3,5 kg/m2 (в зависимост от предварителната подготовка на повърхността идебелината на слоя)
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Цветова гама бяла
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
За защита на носещи метални конструкции, работещи в пожароопасни условия и при термични натоварвания. Представлява хомогенна смес на база водоразредимо свързващо вещество, пигменти и пълнители, които при термични натоварвания над 500 0С отделят въглероден двуокис и азот, набухват и изолират намиращите се под тях метални конструкции.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: бялa.

Начин на употреба:
Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Боядисваните повърхности се почистват от стари покрития и се обезпрашават. Грундира се с подходящ грунд за метал (препоръчително антикорозиен грунд тип ПФ 07). Нанася се многослойно до достигане 3 мм дебелина, като всеки следващ слой се полага след изсъхване на предходния. При необходимост се разрежда с вода. Нанасянето става с четка или чрез шприцване. Работи се при температура не по ниска от 5С. Инструментите се измиват с вода веднага след края на работата.

Разреждане: При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход:  до 3 - 3.5 kg/m2 (в зависимост от желаната дебелина на слоя)

Съхнене: 8 - 16 часа в зависимост от дебелината на нанасяне

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето &ndash 25кг

 • В случай на пожар покритието запазва якостните качества на конструкцията за продължителен период, така че да има достатъчно време за реакция от страна на екипите за борба с огъня
 • изолиращият слой се състои от мехурчета въглероден двуокис и азот, получени от разлагането на съдържащите се в покритието амониев сулфат и други специални добавки
 • продуктът е изпитан от Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност към НПИПАБ на НСПАБ-София – Протокол № 147/09.11.2004 г. и притежава становище за приложимост

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016