Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 18L

Xpert Импрегнационен грунд
Приложение направи си сам/професионално
Повърхност стени
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност прозрачна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 120 -150 ml/m²
Пълно изсъхване 30 – 50 min
Почистване на инструментите с Dekoratop Кореселин, веднага след употреба
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
за грундиране на бетонни стени, гипс, варопясъчни мазилки и др. Служи за заздравяване на основата и подобряване на адхезията с финишното покритие.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – акрилатна смола
 • За външна употреба
 • Цветова гама: прозрачен.

Начин на употреба:
Нанася се с четка, валяк или шприц пистолет. Не е необходимо разреждане. Инструментите се измиват веднага след края на работата с Коресилин. Да не се нанася на стени, на които има положена изолация от стиропор!.

Разреждане: При необходимост се разрежда Кориселин.

Разход:  100-150 ml/m2

Съхнене: 1-2 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранениe –24 месеца от датата на производство

Нето – 20L

 • прониква в основата, заздравява и защитава повърхностите
 • осигурява добро сцепление към следващия декоративен слой
 • намалява порьозността на основата и консумацията на боя при нанасяне на следващи слоеве
 • Чист акрилатен полимер, атмосферо и водоустойчив

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа орто ксилен

R 11 Лесно запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.
web design: mnovakov 2013-2016