Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 25kg

Xpert Силикон-акрилатна мазилка
Приложение професионално
Повърхност стени
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност покривна
Инструменти за нанасяне маламашка от неръждаема стомана
Разход 3 mm влачена: 3,5-4 kg/m²
2 mm влачена: 2,5-3 kg/m²
2 mm драскана: 2,5-3 kg/m²
1 mm драскана: 1,5–2 kg/m²
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 10°С
Цветова гама тониране по каталог
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 


Декларация за експлоатационни показатели

Определение
Представлява система от полимерна дисперсия, вода, сгъстители, минерални цветни пълнители, камъчета с определен гранулометричен състав, силиконова емулсия и добавки. отова за полагане пастообразна маса, която се предлага във варианти за влачена и драскана структура. Използва се като крайно декоративно покритие върху топлоизолационни системи и като декоративно-защитно покритие върху бетонни, гипсови, варо-пясъчни и варо-циментови стени. Подходяща за фасади на жилищни, индустриални и бизнес сгради, както и за естетично оформление на вътрешни стени

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За външна употреба
 • Цветова гама: Бяла. Може да се оцветява на тониращи машини или с пигментни пасти на водна основа.

Начин на употреба:
Подготовка на основата: Мазилката има добра адхезия към всички носещи чисти и здрави повърхности. Всички замърсявания, масла, прах, стари и нездрави предишни покрития трябва да се отстранят. Преди нанасяне на мазилката основата се грундира.
Нанасяне: Мазилката се нанася еднослойно, като дебелината на покритието се определя от размера на камъчетата. При необходимост се добавя вода. Изчаква се определено време за засъхване и по преценка се пристъпва към декоративно оформление на покритието за получаване на желания релеф с вертикални, хоризонтални, кръгови или кръстовидни движения на пластмасова маламашка.

Разреждане: Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост се разрежда 5-10% с вода.

Разход:  1 -3 kg/m2 (в зависимост орт едрината на зърното)

Съхнене: Повърхностно: 2-3 часа при 20°С; Цялостно изсъхване: 24 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето – 25кг

 • покритията притежават висока паропропускливост и ниска водопоглъщаемост.
 • отлична устойчивост на влага, атмосферни влияния и механични въздействия.
 • устойчива на стареене.
 • може да се оцветява на Тонираща система Dekorator®
 • висока устойчивост на цветовете във времето.
 • без органични разтворители, нетоксичен, безвреден за здравето и околната среда.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016