Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.5l

Dekorator 4Мetal с MIOX
Приложение направи си сам/професионално
Повърхност метал
Степен на прозрачност покривна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка
Разход 150 мл/м2
Пълно изсъхване до 24 часа
Цветова гама 6 цвята
Степен на гланц мат
Почистване на инструментите с Dekorator Кореселин, Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Устойчиво матово ефектно покритие за защита и декорация на метални повърхности, експлоатирани на открито или в закрити помещения. Съдържа слюдест железен оксид, който придава уникален външен вид и осигурява дълготрайна защита от корозия.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – алкидни смоли
 • За екстериорна и интериорна употреба
 • Цветова гама: по каталог.

Начин на употреба:Боядисваните повърхности се почистват и обезмасляват. Препоръчва се грундиране с подходящ антикорозиен грунд. Нанася се с четка на един или два слоя. Полагането на втория слой се извършва след изсъхване на първия.

Разреждане: При необходимост се разрежда с разредител АМВ или МРТ.

Разход:  100-150 ml/m2

Съхнене: до 24 часа при 20°С
Продуктът 3Метал съдържа слюдест железен оксид (MIOX - micaceous iron oxide), който придава уникален външен вид и осигурява дълготрайна защита от корозия. Частиците на този материал са с ламелна структура и се подреждат подобно на плочки или люспи, затруднявайки проникването на газове през филма (водна пара, кислород или други газове). Това от една страна осигурява дълготрайна антикорозийна защита, но от друга страна е причина покритието по-бавно да набере твърдост и да достигне максималната си здравина. Този тип бои (на алкидна основа) съхнат с помощта на кислорода от въздуха и затрудненият достъп на кислород през филма е причина за удължен период, през който покритието може да остане меко и пластично (особено там където слоят е по-дебел). В крайна сметка обаче този процес е необратим и покритието набира твърдост с времето.

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство 

 • Нанася се директно върху ръждата, като я пасивира.
 • Ламеларните частички MIOX се застъпват една с друга, формирайки здрава бариера срещу разрушителните влияния на околната среда – солена мъгла, серен диоксид, проникване на влага и кислород в дълбочина
 • Гелообразното състояние на продукта, предотвратява стичане, капене и разливане при нанасянето и осигурява постигането на равномерен филм без дефекти.
 • Частиците MIOX отразяват UV –лъчите и осигуряват дълготрайно устойчиво покритие.
 • 6 атрактивни цвята с метален ефект и възможности за обогатяване на гамата
 • Покритието се отличава с ефектен външен вид с характерна структурност и грапавина, които се запазват за дълъг период от време.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа минерален терпентин

R 10 Запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

 

S 24/25 Да се избягва  контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на  запалване .Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.

 

Пиктограми за огнеопасност –“ Xn- Вреден”

 
web design: mnovakov 2013-2016