Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.65l

Dekorator Premium Яхтен лак с Teflon®;
Приложение направи си сам
Употреба интериор/ екстериор
Степен на прозрачност прозрачна
Компонентност еднокомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, валяк, бояджийски пистолет
Разход 100-120 ml/m2
Пълно изсъхване 6 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама Безцветен
Степен на гланц гланц
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата
Разреждане органичен разтворител
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Устойчиво бързосъхнещо лаково покритие за дървени подове, мебели и други дървени повърхности. Може да се използва и за нанасяне върху метални повърхности, предварително добре почистени и обезмаслени. Характеризира се с висок гланц, голяма устойчивост на влага и атмосферни влияния.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Свързващо вещество – специална уретан-модифицирана алкидна смола
 • За интериорна и екстериорна употреба
 • Цветова гама: прозрачен.

Начин на употреба: Повърхностите се почистват от прах и други замърсявания и се шлайфат с фина шкурка. Може да се грундира с безцветен лазурен лак или грунд за дърво. Нанасянето става с четка или бояджийски пистолет в един или два слоя. Инструментите се почистват с разредител АМВ или MPT, веднага след приключване на работата

Разреждане:с разредител АМВ или MPT,.

Съхнене:  до 6 часа часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха

Разход: 80-120 ml/m2

Условия на съхранение: в сухи складови помещения, защитена от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп на деца.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство.

 • Висока устойчивост на влага, механични въздействия и атмосферни влияния.
 • Подчертава естествената структура на дървесината и е подходящ за всички дървесни видове.
 • Създава гладко покритие с висок гланц, което не задържа прах и може да се почиства с вода и миещи препарати.
 • Има отлично сцепление към повърхностите и притежава висока еластичност, устойчива на деформации, дължащи се на промени в температурите.
 • Лакираните повърхности не променят цвета си с течение на времето
 • Покритието е устойчиво срещу замърсяване и е лесно за почистване и поддръжка, благодарение на специалните добавки Teflon®.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа орто ксилен

R 11 Лесно запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.








web design: mnovakov 2013-2016