Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.65l

Dekorator Premium Паркетен лак с Teflon®
Приложение направи си сам/професионално
Повърхност дърво, паркет
Употреба интериор
Степен на прозрачност прозрачна
Компонентност двукомпонентен
Инструменти за нанасяне четка, бояджийски пистолет
Разход 100-120 ml/m2
Пълно изсъхване 4 - 5 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха
Цветова гама Безцветен
Степен на гланц гланц
Почистване на инструментите с Dekorator Разредител за полиуретанови системи, веднага след работа
Разреждане с Dekorator Разредител за полиуретанови системи
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Бързосъхнещ лак за паркет, дървени подове, ламперии, битово и офис обзавеждане и други предмети от дърво. Отличава се с висока твърдост, износоустойчивост и устойчивост на влага.

Класификация

 • Продукт на основа органични разтворители
 • Двукомпонентна сисъема; лак + втвърдител
 • Свързващо вещество – специална нискомаслена алкидна смола
 • За интериорна употреба
 • Цветова гама: прозрачен.

Начин на употреба: Лакът се смесва с втвърдител в съотношение 2 части лак ( компонент 1) : 1 част втвърдител ( компонент 2). Нанася се с четка или шприц пистолет. След смесване на лака с втвърдителя сместта трябва да се употреби в рамките на 3-4 часа. Препоръчва се двуслойно нанасяне. Втори слой се нанася след пълното изсъхване на първия слой..

Разреждане:с разредител за полиуретанови системи.

Съхнене:  максимум 4 часа

Разход: 80-120 ml/m2

Условия на съхранение: в сухи складови помещения, защитена от преки слънчеви лъчи. Да се пази от огън и от достъп на деца.

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на производство.

 • Покритието се отличава с висока твърдост, износоустойчивост и устойчивост на влага.
 • Покритието е устойчиво срещу замърсяване, надраскване и е лесно за почистване и поддръжка, благодарение на специалните добавки Teflon®.
 • Лакираните повърхности не променят цвета си с времето.
 • Изключително бързо съхнене на филма (химически процес на взаимодействие на полиола и изоцианатния втвърдител).
 • Създава гладко, безцветно покритие с отличен гланц.

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Съдържа орто ксилен

R 11 Лесно запалим.

R 65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове поглъщане.

R 20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане

S 24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.

S 16 Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S 51 Да се използва само на проветриви места.

S 7/9 Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S 2 Да се пази далече от достъп на деца.

S 62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.
web design: mnovakov 2013-2016