Мегахим АД | | | |
 

Търговски марки


Разфасовки: 0.25kg 0.5kg 1kg 3.5kg 18kg

Лепило Ц 200
Приложение направи си сам
Повърхност текстил/хартия
Употреба интериор/ екстериор
Инструменти за нанасяне четка, валяк
Температура на съхранение над 5°С
Температура на нанасяне над 5 °С
Пълно изсъхване до 3 часа
Почистване на инструментите вода, веднага след приключване на работа
Разреждане при необходимост, вода до 5 %
Разходен калкулатор:
повърхност: кв. метри

 

 

Определение
Водоразредимо лепило за лепене на хартия, картон, паркет и др. Може да се използва и като добавка в гипсови шпакловки и други строителни разтвори.

Класификация

 • Продукт на водна основа
 • Свързващо вещество – водоразредима полимерна емулсия
 • За външна и вътрешна употреба
 • Цветова гама: прозрачно след изсъхване.

Начин на употреба:
При използване на лепило С-200 се изисква почистване на слепващите повърхности. Наличието на прах, мазни петна и грапавини по слепващите повърхности намалява якостта на слепване. Лепилата се нанасят върху предварително подготвените слепващи повърхности с четка, шпакла или валяк. Нанесеното лепило се изчаква да просъхне около 3-7 минути в зависимост от вида на слепваната повърхност и температурата при която се работи. Залепените повърхности се стягат за около 24 часа. Работи се при температура над 10°С. След работа инструментите да се почистят веднага с вода.

Разреждане: При необходимост се разрежда с вода.

Разход:100-150г/м2

Съхнене: 3-4 часа

Съхранение: Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение –24 месеца от датата на производство

Нето &ndash 0,25, 0,5, 1, 3,5, 18кг

 • Екологосъобразен продукт с широко приложение в бита и промишлеността
 • Притежава отлично сцепление с повърхностите, осигуряващо необходимата якост на слепване
 • Бързо изсъхва и прави гладък безцветен филм, устойчив на опън
 • Притежава повишена еластичност, която поема промените в повърхност

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

 • Наименование на фирмата производител
 • Наименование на продукта и Техническа Спецификация
 • Норми и  резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация
 • Дата на производство
 • Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

 • Входящ контрол на суровините и материалите
 • Технологичен (производствен) контрол
 • Изходящ  (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Информация за безопасност

Според съвременното научно знание, продуктът не се класифицира като опасен.

Рискови фрази и символи:

S 24/25     Да се избягва контакт с очите и кожата

S 36/37     Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици

S 51          Да се използва само на проветриви места 

S 7            Съдът да се държи плътно затворен

S 2            Да се пази далече от достъп на деца
web design: mnovakov 2013-2016